PRIVACY REGLEMENT : DE HOFMAKERIJ

 

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Cookie: een klein bestand dat via een internetsite op (het IP-adres van) jouw computer wordt geplaatst en informatie over jouw bezoek aan deze website registreert;

Reglement: dit privacyreglement;

Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

1. TOELICHTING OP HET REGLEMENT

De Hofmakerij mag de gegevens die jij aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken en aan derden verstrekken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen beperkt. Daar waar noodzakelijkerwijs persoongegevens aan derden zullen worden verstrekt zal dit uitsluitend geschieden nadat hiervoor middels een formulier bewust toestemming voor is verleend.

Op grond van deze wet heeft De Hofmakerij de plicht om haar klanten:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door De Hofmakerij worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kan inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

De Hofmakerij vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geeft De Hofmakerij in dit Reglement een toelichting hoe met jouw gegevens wordt omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens De Hofmakerij om jouw toestemming moet vragen.

2. DE PERSOONSGEGEVENS DIE DE HOFMAKERIJ GEBRUIKT EN HET DOEL VAN HET GEBRUIK

De Hofmakerij verwerkt (mogelijk) jouw persoonsgegevens als je klant wordt of bent van De Hofmakerij, de website bezoekt, je aanmeldt voor nieuwsbrieven of anderzijds, je via een formulier gegevens verzend of als je op welke manier dan ook contact met ons opneemt. De Hofmakerij verzamelt onder andere jouw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en overige in de formulieren gevraagde gegevens.

Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • de match inzake een stageplek met een stagebedrijf administratief te kunnen verwerken
 • onze dienstverlening te kunnen leveren
 • klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren
 • deelnemers van activiteiten van de Hofmakerij op de hoogte houden

Cookiebeleid: De Hofmakerij verzameld geen cookies, browsercookies kunt u zelf in uw browserinstellingen naar wens aanpassen.

3. VERSTREKKING PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

De Hofmakerij verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven waarmee De Hofmakerij geen afspraken hierover heeft, tenzij:

 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die De Hofmakerij met jou heeft gesloten
 • je daarvoor toestemming hebt gegeven.

4. PLICHTEN / BEVEILIGDE TOEGANG / GEHEIMHOUDING / BEWAARTERMIJN

 • De Hofmakerij verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
 • Jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door het personeel van De Hofmakerij worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al jouw persoonsgegevens worden door De Hofmakerij beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • De beveiliging bestaat: uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere werknemer om in te loggen in het digitale systeem.
 • De medewerkers van De Hofmakerij hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan hen verstrekte persoonsgegevens;
 • De Hofmakerij heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
 • Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. De Hofmakerij hanteert een termijn van twee jaar na de laatste gegevensuitwisseling, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal De Hofmakerij zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5. JOUW RECHTEN ALS BETROKKENE

 • recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden en met welk doel;
 • inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • het recht van verzet: het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten.

6. WAT DOET DE HOFMAKERIJ OM AVG COMPLIANT TE ZIJN?

 • Er is een privacyregister aangelegd
 • Daarnaast informeren wij onze klanten over hoe er met gegevens omgegaan wordt
 • Wij sluiten met onze leveranciers verwerkersovereenkomsten af, daarnaast nodigen wij onze klanten uit om met ons een verwerkersovereenkomst af te sluiten.


VRAGEN, OPMERKINGEN OF KLACHTEN

Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kun je dit per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. aangeven. Als jouw verzoek wordt afgewezen, wordt aan jou uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat jouw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. Je ontvangt binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek bericht terug.

 

No Internet Connection